Bạn phải đăng nhập để chia sẻ tin "Quốc hội bầu 16 chức danh, phê chuẩn 21 chức danh" lên LinkHay.com.
Dùng MingID để đăng nhập Linkhay
*Email
*Mật khẩu
Ghi nhớ
Bạn chưa có tài khoản MingID? Tạo tài khoản