Bạn phải đăng nhập để chia sẻ tin "Suy nghĩ từ một nhận xét của ông Lê Đăng Doanh" lên LinkHay.com.
Dùng MingID để đăng nhập Linkhay
*Email
*Mật khẩu
Ghi nhớ
Bạn chưa có tài khoản MingID? Tạo tài khoản