Loan tin

Giáng Sinh vui vẻ

12 năm trước · Bình luận

’:’’:::/’::/’/’ ..........
....’’::’:/’:/’/’..___,•’`¯`’•,
.......’’’|/’/’/’....../..........._/
.......’’|/’/’,.~~/=====_/
.........[||||].....(_________)
..............||.....,•’`.._....._....`’•,
...............||.../...... (^)(^)` ........