Avatar's TanNg

Ghi chép của TanNg

Hiến chương LinkHay: đa luồng, đa phái, tự do gửi link, tự do bình luận đi kèm với trách nhiệm

0. Hiến chương LinkHay

- Là các tinh thần cốt lõi trong cộng đồng LinkHay và chỉ sử dụng trong hoạt động của cộng đồng trên website LinkHay.com
- Là chỉ dẫn tinh thần chứ không phải là các quy định mang tính trói buộc cho các hoạt động của user, community, moderation, administration
- Là đối tượng của thay đổi bởi admin với việc taking input from user's contribution

1. Đa luồng tư tưởng


Chúng ta thừa nhận thực tế rằng mọi vấn đề xã hội đều có đa luồng tư tưởng và quan niệm khác nhau, có thể được giải quyết bằng nhiều giải pháp và cách thức khác nhau. Như vậy chúng ta

- Ghi nhận sự tồn tại của mọi luồng tư tưởng, từ chính thống, số đông tới thiểu số hay dị biệt
- Ủng hộ đa luồng tư tưởng để mở mang tư duy, có cái nhìn trái chiều, có giải pháp đa dạng, cũng như để phá vỡ các định kiến và giới hạn cũ.
- Bảo vệ sự tồn tại của Đa luồng tư tưởng. Các tư tưởng thiểu số, trái chiều, kém tiếng nói được bảo vệ quyền lên tiếng. Mọi nỗ lực ngăn cản quyền lên tiếng của các luồng tư tưởng đều không được chấp nhận.

2. Đa phái

Chúng ta thừa nhận thực tế là mỗi cá nhân, tập thể đều xuất phát từ các phái với nguồn gốc, tôn giáo, tầng lớp, định hướng khác nhau, với các tiêu chuẩn xã hội khác nhau, có nhu cầu, mục tiêu khác nhau, sở hữu các giá trị sống và hành vi văn hóa khác nhau. Như vậy chúng ta

- Ghi nhận sự tồn tại của đa phái, nhu cầu chung sống hòa bình, nhu cầu được tồn tại của mọi phái, mọi định hướng.
- Ủng hộ và khuyến khích Đa phái để đảm bảo sự đa dạng nhất, phản ánh đầy đủ nhất thực tế xã hội.
- Bảo vệ tính Đa phái. Bảo vệ sự tồn tại của các phái nhỏ nhất, dị biệt nhất. Mọi nỗ lực xóa bỏ, đàn áp các phái khác đều không được chấp nhận

3. Tự do gửi link, tự do bình luận

Chúng ta chấp nhận, ủng hộ và bảo vệ quyền tự do gửi link, tự do bình luận của các thành viên, bất kể họ theo luồng tư tưởng nào, xuất thân từ các trường phái, quan điểm hay góc nhìn nào, trừ phi chúng vi phạm điều 5

4. Có trách nhiệm với nội dung đăng tải

Chúng ta hiểu rằng trách nhiệm với nội dung đăng tải là đặc trưng của LinkHay, vì vậy chúng ta hiểu rằng

- User không được coi là một tài khoản nặc danh, tạo ra và sử dụng tùy tiện
- User là đại diện cho một con người thật với đầy đủ trách nhiệm xã hội của người đó
- User chịu trách nhiệm với nội dung, trách nhiệm với phát ngôn của mình trước xã hội.
- Thông tin đăng tải cần có sự kiểm chứng về nguồn gốc, chất lượng, có người chịu trách nhiệm.

5. Không chấp nhận

Chúng ta không chấp nhận các hành động có chủ ý hoặc vô ý nhưng lặp lại một cách thiếu tự giác việc

- Chống chính sách của Đảng và Nhà nước
- Gây phương hại cho lợi ích quốc gia
- Đi ngược lại các giá trị đạo đức xã hội

- Gây phương hại cho LinkHay
- Đi ngược lại tinh thần Hiến chương LinkHay
- Phá hoại, chia rẽ, xúc phạm cộng đồng LinkHay

- Pro-China hoặc các hoạt động vì lợi ích của China

Notes: Đây không phải là quy định cụ thể của LinkHay chỉ là tinh thần hoạt động của nó. Quy định cụ thể có thể xem tại đây http://linkhay.com/tos.php
2786 ngày trước · Bình luận · Loan tin
SuperSliver , kevinkien12 người nữa
·  

40 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết