Avatar's TanNg

Ghi chép của TanNg

Draft

Big Media và Small Media

Chép ra đây cho khỏi quên thôi, không có nội dung gì

1 - Bắt đầu với big media form
2 - Nhỏ thì mặc định là tạo post media nhỏ, không cần hỏi
3 - Có nhút chuyển đổi to/nhỏ
4 - Nhắc nhở đổi về nhỏ nếu cảm thấy ko đủ tiêu chí to.
5 - Đủ tiêu chí to thì post thành big post

Blog hẹp và Blog thường

1 - Bắt đầu với form blog hẹp
2 - Có nút chuyển đổi hẹp và normal ở vị trí tốt
3 - Nhắc nhở tổng 10 lần, hoặc sau 2 lần chủ động chuyển mode
4 - Slides Element

Rich media blog

1 - Rich and full media view
2 - Media elements & Element view
3 - Layout & Presentation


Others
1 - Scroll Speed 2x on big noted and media
2 - Pop up view, Pernament link view
3 - Mobile post alway small? automatic? Choice?
4 - Quick Notes: idea with call out
5 - Clean notification

!?
1853 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi annt , kevinkien2 người nữa
Website liên kết