Avatar's trinhkhuyen

Ghi chép của trinhkhuyen

Cái sự học...

Mười năm cắp sách theo thầy
Năm thứ mười một vác cày theo trâu...

3863 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết