Avatar's trinhkhuyen

Ghi chép của trinhkhuyen

Ngoại cảm...

Tìm mộ cũng giống như cầu siêu trên chùa, đều nhằm để làm an lòng người sống.
3977 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết