Trở lên trên
spam Dành cho các link thuộc dạng SPAM thì vào đây, để dễ bề quản lý và cho các spamer khác học hỏi lẫn nhau :D