nvl Nguyễn Văn Linh là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nổi tiếng với bút danh N.V.L. ("Nói Và Làm") được xem là người mở đường và có công lớn trong công cuộc đổi mới nền kinh tế Việt Nam.
Website liên kết