Trở lên trên
nguoiaybaygio Những người muôn năm cũ. Bây giờ đang ra sao?