lherpic Nơi các Linkhayer gửi ảnh của mình và lập lô cốt để chống mọi loại gạch đá từ phía các anh em khác. Chỉ post link hình của mình!
Website liên kết