Trở lên trên
infographics Infographic, đồ họa thông tin, thể hiện các thông tin, dữ liệu hoặc kiến thức bằng hình ảnh trực quan.