Trở lên trên
canh-giac thủ đoạn của bọn xấu, giúp ngăn ngừa tổn hại nhân mạng, tinh thần và tài sản