1 Bình luận
 • darknight69

  VN có 60 triệu chiếc xe máy.


  Nếu mỗi chiếc xe cần 10 phút kiểm định thì sẽ cần 600 triệu phút = 10 triệu giờ để kiểm định hết.

  VN có 243 trung tâm kiểm định. Mỗi trung tâm cho làm 10 tiếng/ngày. Cho làm cả năm chỉ nghỉ 11 ngày lễ theo luật, thì cả hệ thống làm 243 trung tâm x 10 tiếng/ngày x 354 ngày = 860 ngàn giờ.

  Như vậy sau 11 năm thì toàn hệ thống sẽ kiểm xong 60 triệu xe, đó là khi không đăng kiểm xe hơi, xe tải, và mỗi xe máy chỉ cần 10 phút để đăng kiểm ... 

  Mỗi chiếc xe trong vòng đời chắc nhìn mặt đăng kiểm được 2 lần là giỏi!

  Hoặc người nhà, người quen cán bộ sẽ được cấp tốc đào tạo để mở thêm hàng nghìn trung tâm đăng kiểm xe máy!

Website liên kết