1 Bình luận
  • iaoai

    Nước bị chặn từ dưới - để bắt mua ;

    Chính sách bị vỗ từ trên xuống; Khúc giữa dư thì mạch máu yếu… => C.hết yểu vì mấy trò của Đ.ại ca !

    ký tên: “Dân”

Website liên kết