2 Bình luận
  • anhpndnet

    Hãy xem ChatGPT như súng, bạn không dùng thì thằng khác cũng dùng. Thoải mái đi.

    • anhpndnet

      Ngày xưa mình hay nghĩ đến việc ChatGPT sẽ giúp lan truyền tin giả, thuyết âm mưu này kia vì nó không đưa ra nguồn cụ thể. Nhưng sau khi cập nhật lên GPT-4 thì có thể trao đổi với nó nhiều vấn đề xong hỏi nó "Nguồn đâu mậy?" để kiểm chứng.

Website liên kết