2 Bình luận
 • thuyhang2000

  - {rocket} ロケット, 煙火, 烽火

  - {missile} ミサイル, (ballistic) 弾道弾

 • thuyhang2000

   Đôi khi cũng không cần đến chuyên gia tên lửa

  ➥ お前 は ロケット 科学 者 に な る 必要 は な い 

    Bây giờ, hãy hình dung quá trình khởi động tên lửa.

  ➥ 次に,点火の様子を思い浮かべてください。 

Website liên kết