1 Bình luận
 • pvibaohiem

  Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế là gì?

  Đây là tên gọi chính xác, và loại hình bảo hiểm phức tạp liên quan đến các rủi ro tiềm ẩn trong nghề nghiệp tư vấn thiết kế.

  Loại hình bảo hiểm trách nhiệm nghệ nghiệp tư vấn thiết kế của Bảo hiểm PVIcó tác dụng bảo vệ người được bảo hiểm trước các khiếu nai pháp lý của bên thứ 3, trong đó bảo hiểm PVI và khách hàng được hiểu là bên thứ 1 và 2.

  Trong muôn vàn loại hình bảo hiểm khác nhau, người mua bảo hiểm sẽ có một câu hỏi chung như:

  Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế có bắt buộc không?

  Để trả lời cho câu hỏi trên, chúng ta sẽ cùng nhau lật lại nhưng văn bản pháp luật có quy định cụ thể như Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Thủ tướng chính phủ, hướng dẫn nguyên tắc đối với loại hình bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn xây dựng:

  1) Nhà thầu tư vấn phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên;

  2) Phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng được tính vào giá thành sản phẩm;

  3)Thời hạn bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kê đầu tư xây dựng bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc tư vấn đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định của pháp luật;

  4) Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với bảo hiểm trách nhệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng, số tiền bảo hiểm tối thiểu bằng giá trị hợp đồng tư vấn thiết kế.

Website liên kết