1 Bình luận
  • vnsm

    "Lực lượng mỏng, thiếu thiết bị kiểm tra" Nói chung là rất khó khăn!

Website liên kết