12 Bình luận
  • xxvn

    Sách ban đầu giá 100, giảm giá 20 còn 80. Để từ 80 tăng lên 100 thì cần tăng 20/80 = 25%

Website liên kết