18 Bình luận
  • bi_tun

    @SamSam thọ vì họ nằm ở vị trí trên cao, thích thì chơi ko thích thì nghỉ, chưa kể là có thuốc thang hỗ trợ nữa. Đây anh em nằm ở chiếu dưới. Vắt chanh xong là vỏ liệng đi nên là đừng có ham

Website liên kết