37 Bình luận
  • bills4

    @nickdiendan ban đầu thì có thể là hợp tác cùng lùa gà, sau khi hết gà để lùa thì quay ra thịt nhau là bình thường mà

Website liên kết