1 Bình luận
  • giangmt85

    Công hiến vậy là đủ rồi, khi đã mất động lực kết hợp với bệnh thành tích ắt mang lại chiều hướng tiêu cực, e nó đã bị tâm lý

Website liên kết