1 Bình luận
  • SeineRiver2
    Ngay sau khi nhận nhiệm sở, ông Biden đã ký 15 sắc lệnh hành pháp và 2 chỉ thị nhằm đảo ngược các chính sách của Chính quyền tiền nhiệm, trong đó có chính sách về nhập cư.


    Thế mới nói chính sách xã hội chỉ có tính chất nhiệm kì thằng sau lên ngồi undo mấy cái thằng trước làm
Website liên kết