9 Bình luận
  • toidq
    Đang đi đúng hướng với kịch bản mà Mỹ áp dụng với các nước khác mà nhỉ
Website liên kết