15 Bình luận
  • cupe
    Ở vị trí của 1977 thì ra sản phẩm đều và theo đúng hướng định trước là đã đủ áp lực rồi, các thầy cứ muốn cực phẩm thì sáng tạo sao kịp
Website liên kết