1 Bình luận
  • hiall
    Thấy Ứng viên cũng có lý và Hội đồng cũng có lý.
    Ưng viên có thành tích khủng!

    Hội đồng cho là quá khủng. Mà quá thật!

    Nếu Hội đồng đúng thì đề nghị cấp "Thẻ nhà báo" cho PGS!
Website liên kết