38 Bình luận
  • Duy_Truong
    Người dân được làm những gì pháp luật không cấm.
  • hakb
    Đúng là phản tự nhiên, ra ngoài thuần phong mỹ tục. Cần lên án những người như thế này, nếu ai cũng vậy, trym ngắn như tôi, đâm sau làm sao tới
Website liên kết