2 Bình luận
  • danglm
    Nghĩ cảnh đi làm 2, 3 hôm rồi lại nghỉ hơn 14 ngày nó oải thật nhưng dù sao có bay là tốt cả cho hành khách lẫn hãng hàng không rồi
  • toidq
    Trông ảnh là thấy căng rồi
Website liên kết