1 Bình luận
  • hiall
    Bởi vậy nên mới gọi là KẾ TOÁN, chứ không thì gọi là TOÁN KẾ rồi!

    Bây giờ người ta gọi là KỸ NĂNG MỀM!
Website liên kết