16 Bình luận
  • TanNg
    Zoom nó phục vụ doanh nghiệp nên kiểu ứng dụng nó khác ứng dụng nhóm cá nhân giao lưu. Có bọn kia tham gia càng tốt cho Zoom vì giảm được lượng user dùng miễn phí.
Website liên kết