18 Bình luận
  • Vdual
    Người ta gọi là “lương tâm nghề nghiệp”. Khâm phục
Website liên kết