1 Bình luận
  • cu_tom
    Bên Nhật tụi nó kg hiểu bên mình từ việc đồng ý về mặt chủ trương đến bước triển khai thực hiện phải trải qua nhiều bước nữa
Website liên kết