15 Bình luận
  • huyhoiham
    Lại nói đến văn hoá, 1K năm bắc thuộc mà ko đô hộ dc giống nòi này là vì còn những người sáng dạ như vậy
Website liên kết