11 Bình luận
  • tuanna0703
    Cái hội này cứ sau khi có sự cố là phát biểu, mà phát biểu ngu bỏ mẹ. Nước nó bẩn thì đền bủ khác méo là giết người tiếp.
Website liên kết