9 Bình luận
  • dongtataydoc88
    Liên quan đến người già và trẻ em thì làm ầm lên thôi. Chứ đây là tham nhũng vặt. Xảy ra tại 100% cơ sở nhà nước và 99% công chức đều dính. Ông nào đang làm nhà nước phản đối thì dơ tay
Website liên kết