14 Bình luận
  • duy_nam
    Có 2 nguyên nhân:
    1. Các bác rất rảnh
    2. Thuyết âm mưu: Có thể có biến lớn trong một vài năm tới, các anh mang danh "thanh niên" sẽ phải lên đường tòng quân.
Website liên kết