1 Bình luận
  • kanishi
    Đây là cả một chủ đề lớn, nó cũng giống như bạn đặt câu hỏi: làm thế nào để Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển và văn minh vậy! Dân tộc như thế nào thì văn hóa,thói quen đọc sách như thế. Ý tôi là sự phát triển cần đồng bộ, không thể tách rời văn hóa, đọc sách, tri thức ra khỏi những lĩnh vực khác của cuộc sống. Vì thế, để tăng cường thói quen đọc sách của dân tộc thì cần nhiều thời gian, cần nhiều hành động, cần sự nỗ lực của nhiều “người chơi” (tức là các players tham gia vào cuộc chơi đó) gồm có chính phủ/nhà nước; doanh nghiệp (Nhà xuất bản); tác giả, học giả..và khách hàng (độc giả).

Website liên kết