35 Bình luận
  • Mr_Casanova
    tuy diễn ra trong thời gian ngắn nhưng có ý nghĩa to lớn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tinh thần yêu nước của nhân dân. Từ phong trào ,khối liên minh công-nông hình thành,công nhân và nông dân đã đoàn kết với nhau trong đấu tranh cách mạng. Tuy nhiên đường lối đấu tranh còn chưa rõ ràng, Sự chuẩn bị chưa được chu đáo, Cần phải có 1 lực lượng lãnh đạo để đưa phong trào dẫn đến thắng lợi. Từ đó Đảng Cộng Sản Hồng Kông ra đời.
Website liên kết