3 Bình luận
  • Cil_Dao
    Em ơi đừng tin nó lừa đấy. Khi nào báo lên hẳn cái tít " Không bao giờ có chuyện chúng tôi thực hiện kết luận thanh tra" thì hãy tin.
  • serverless
    Ăn hết phần, ko chừa lại cho người sau 😀
Website liên kết