23 Bình luận
  • somong1
    Chúng tôi đã từng bị Mông Cổ, Mãn Thanh, Nhật đập cho sấp mặt, bây giờ thêm Mẽo cũng có nghĩa lý gì
Website liên kết