67 Bình luận
  • TanNg
    @supersliver Một số bọn hay thực hiện niêm yết rẻ, xong tới lúc mua thì mới đội lên ở những thứ mình không biết trước (Honda hoặc options xe là ví dụ). Một số bọn lại niêm yết cao lên xong giảm giá để kích thích lòng tham. Đơn giản nhất là nhìn vào thứ mình định mua rồi tính tổng phải trả hiện tại ra, so sánh các bên rồi quyết.
  • thinker
    Cái chữ Fadil đọc lướt giống chữ Fail. Lần sau đặt tên call thầy Măng Cụt.
Website liên kết