1 Bình luận
  • laubo
    Chưa đọc bài vì không dám đọc nhưng nếu gặp cảnh đó mình sẽ cố giữ cả 2 còn nếu chỉ chọn 1 trong 2 thì mình chọn vợ
Website liên kết