11 Bình luận
  • zinzang
    Thời mạt pháp, chùa chiền thì ma đạo, sư tăng thì bất chính. Công an thì như xhd mà xhd thì tranh thủ ra tay cứu giúp bách tính để lấy fame em té đây
Website liên kết