2 Bình luận
  • noname1
    Đọc bình luận của các bố ở dưới cười ị mẹ ra quần
  • triumf
    Alexa không chù được, nhưng phun nước để rửa được!
    nên phải ra lệnh là: "Alexa!, rửa đít cho trẫm"
Website liên kết