1 Bình luận
  • 02274
    Như Trung Quốc cùng một nhân vật mỗi phim lại mỗi kiểu xây dựng, có phim khen, phim chê, muốn hiểu rõ hơn có lẽ phải tìm lại sách vở. Như mình thì chắc chỉ theo một hướng, không dám khác.
Website liên kết