2 Bình luận
  • htainger
    Đúng quy trình, hợp ý Đ lòng Dân thì sao lại bị xử lý?, có cái lò nào đốt được nó không?, chi có cháy cái nhà mới đốt được cái lò thôi
  • phamthangtl
    Khi bị ảnh hưởng nhiều đến chính trị, thì không thể làm ngay vào lúc này được. Chấp nhận cho qua để tạo cơ hội bật lại cho những thế hệ sau này
Website liên kết