2 Bình luận
  • htainger
    Trên núi gặp nhiều người đồng bào, họ không biết nói dối, chỉ cho họ nói dối họ cũng không nói, vì sao, vì họ tin theo Chúa?, không, văn hoá, đó là văn hoá và họ được giáo dục từ nhỏ và tất cả mọi người xung quanh mà họ tiếp xúc đều như vậy
Website liên kết