5 Bình luận
  • TKM
    Giá trị của internet được tạo ra bởi người dùng chúng ta, nhưng hạ tầng và tiền thu về lại chảy vào túi của những kẻ khổng lồ. Đã đến lúc phải thay đổi. Internet phải mở. Tất cả người dùng phải cùng đứng lên để lập lại 1 trật tự mới, nơi tất cả đều bình đẳng, mọi người tham gia đều nắm giữ một phần của internet. Internet phải là tài sản chung của cộng đồng.
    Ủa, sao giống chế độ cộng sản vậy ta?
  • weworkvn
    không có NỒM thì ai lo cho chúng ta
Website liên kết